انسکتاریوم

حشرات مفید علیه شته ها

حشرات مفید توصیه شده علیه شته ها

 

شته ها از مشکلات مهم در کشاورزی خصوصاً محصولات باغی هستند که قدرت تولید مثل بالای دارند و می توانند به طرق مختلفی به گیاهان آسیب برسانند. این حشرات در مدت زمان کوتاهی به سموم مقاوم می شوند. مهمترین گونه های شته درگلخانه ها عبارتند از شته پنبه  Aphis gossypii ، شته گلخانه Aulacorthum solani ، شته سیب زمینی   Macrosiphium euphorbiae    و شته سبز هلوMyzus persicae     .

شته های بالغ و پوره های آنها با تغذیه از شیره گیاهی سبب زردی برگها و کاهش رشد گیاه می شوند . شته با تولید عسلک باعث رشد قارچ دوده شده و همچنین موجب جذب گرد خاک به گیاه می شود که این عوارض در کاهش فتوسنتز و رشد گیاه موثر هستند. همچنین شته ها با ترشح موادی به درون گیاه سبب آلرژی در گیاه و در نتیجه کاهش رشد می شوند و ناقل بعضی از ویروسهای گیاهی نیز می باشند.