انسکتاریوم

دستورالعمل های کنترل بیولوژیک و تلفیقی آفات IPM & Biocontrol

دستورالعمل های مبارزه بیولوژیک با آفات کشاورزی...

مطالب جمع آوری شده از مدیریت کنترل بیولوژیک و غیر شیمیایی سازمان حفظ نباتات گرفته شده است.

 

 

برای مطالعه هر بخش روی همان قسمت کلیک کنید ...

 

دستورالعمل مبارزه بیولوژیک با کرم ساقه خوار برنج

دستورالعمل رهاسازی عوامل کنترل بیولوژیک در مزارع ذرت

دستورالعمل رهاسازی زنبورهای تریکوگراما و براکون درمزارع سویا

دستورالعمل رهاسازی زنبورهای تریکوگراما و براکون درمزارع گوجه‌فرنگی

دستورالعمل رهاسازی زنبورهای تریکوگراما و براکون در مزارع پنبه

دستورالعمل مبارزه بیولوژیک با شپشکهای آردآلود

دستورالعمل مبارزه بیولوژیک با کرم سیب

دستورالعمل مبارزه تلفیقی با آفت پسیل پسته

دستورالعمل مبارزه بیولوژیک با کرم گلوگاه انار

دستورالعمل مبارزه بیولوژیک با آفات گلخانه ای

1 - حشرات مفید توصیه شده علیه مگسهای سفید

1-1-  زنبور پارازیتوئید  Eretmocerus mundus

1-2- زنبور پارازیتوئید Encarsia formosa

1-3 - کنه شکاری  Amblyseius swirskii  

2- حشرات مفید توصیه شده علیه  کنه های عنکبوتی

2-1-  کنه شکاری  Amblyseius californicus

2-2-  کنه شکاری Phytoseiulus persimilis 

3- حشرات مفید توصیه شده علیه تریپسهای مهم

3-1-کنه شکاری  Amblyseius swirskii  

4-حشرات مفید توصیه شده علیه شته ها

4-1-  زنبور پارازیتوئید   Aphidius colemani

4-2- زنبور پارازیتوئید   Aphidius ervi

4-3- پشه    Aphidoletes aphidimyza

5-حشرات مفید توصیه شده علیه مگسهای مینوز 

5-1- زنبور   Dacnusa sibirica   

5-2- زنبور   Diglyphus isaea   

6- حشرات مفید توصیه شده علیه شپشکهای آرد آلود

6-1- کفشدوزک    Cryptolaemus montrouzieri

 

 

 

این مطلب توسط وب سایت انسکتاریوم phyto.persianblog.ir در دسترس عموم قرار گرفته است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع مجاز نمی باشد.