دستورالعمل رهاسازی زنبورهای تریکوگراما و براکون در مزارع پنبه

دستورالعمل رهاسازی زنبورهای تریکوگراما و براکون در مزارع پنبه

 

رهاسازی نوبت اول با مشاهده اولین پروانه کرم قوزه در مزارع پنبه که در تله‌های فرمونی شکار شده‌اند و با مشاهده اولین تخم آفت که معمولا مصادف با شروع مرحله غنچه در مزارع پنبه است صورت می‌گیرد . تله‌های فرمونی در مزارع حوالی مراکز خدمات و به تعداد حداقل 2 عدد به ازای هر منطقه خاص آب و هوایی نصب می‌گردد .

در مرحله اول به ازای هر هکتار 2 گرم زنبور تریکوگراما در قالب 200 تریکوکارت 01/0 گرمی رهاسازی می‌شود. با توجه به اینکه بیشترین اهمیت رهاسازی در نسل اول کرم قوزه است رهاسازی نوبت دوم 5 تا 7 روز بعداز نوبت اول به میزان 3 گرم در هکتار در قالب 300 تریکوکارت 01/0 گرمی صورت می‌گیرد .

رهاسازی نوبت سوم به فاصله 5 روز بعداز رهاسازی نوبت دوم به میزان یک گرم در هکتار همراه با 1000 زنبور ماده  براکون در هر هکتار انجام می گیرد.

رهاسازی علیه نسل دوم کرم قوزه روی پنبه و تداخل نسل :

رهاسازی نوبت چهارم به فاصله 10 تا 15 روز بعداز رهاسازی نوبت سوم به میزان 2 گرم زنبور تریکوگراما در هر هکتار انجام می‌گیرد

رهاسازی نوبت پنجم به فاصله یک هفته بعداز رهاسازی نوبت چهارم با 2 گرم زنبور تریکوگراما همراه با 1000 عدد زنبوربراکون  ماده در هر هکتار انجام می‌گیرد .

ده روز پس از رهاسازی نوبت پنجم از مزارع پنبه هفته‌ای دو بار آماربرداری می‌شود و با بررسی 200 بوته در صورت وجود میانگین یک لارو سن 3 در هر مترمربع رهاسازی نوبت ششم به فاصله ده روز پس از رهاسازی نوبت پنجم با 1000 عددزنبور براکون ماده تکرار می‌شود.

/ 0 نظر / 35 بازدید