دستورالعمل مبارزه بیولوژیک با کرم ساقه خوار برنج

دستورالعمل  مبارزه بیولوژیک با کرم ساقه خوار برنج

 

 - تعیین موقعیت مکانی محلهای اجرا و تهیه کروکی از حوزه عمل

اولویت انتخاب محل و مکانهای اجرایی مبارزه بیولوژیک

 اراضی سال گذشته مبارزه بیولوژیک

 اراضی تجهیز نوسازی شده

 اراضی تحت پوشش تعاونیهای تولید روستایی

 به صورت شعاعی در اراضی بیولوژیک سال گذشته

 - آماربرداری و تهیه مشخصات بهره‌بردار با پر کردن جدولهای مربوطه

 - نمونه‌برداری تعیین تراکم جمعیت زمستان‌گذران در بقایای کلشها و علف‌های هرز میزبان (به ازای هر مرکز خدمات 20 کادر 5/0* 5/0 داخل مزرعه و روی مرز بطور ماهانه)

 - بررسی بیولوژی آفت به تعداد 20 نمونه (بیست حالت رشدی آفت)در هر منطقه (دشت) از اولین شفیره (نیمه دوم فروردین) دو نوبت در هفته تا پایان برنامه عملیات یا تا صد در صد شدن لارو براساس ضریبی از 20)

 - نصب تله‌های نوری و فرمونی به منظور شکار پروانه‌ها ، همزمان با بیست حالت رشدی و بررسی وضعیت تغییرات شکار پروانه‌ها و ثبت تعداد پروانه شکار شده در هر روز تا صفر شدن شکار در پایان فصل .

 - تعیین زمان رهاسازی نسل اول ، تعداد یکصد عدد تریکوکارت (یکصد گرمی) برای هر هکتار زمین اصلی یا برای خزانه یک هکتار زمین اصلی با بررسی وضعیت بیولوژی آفت در مراحل پیش پرواز و پیک پرواز با توجه به فنولوژی برنج (خزانه 3 تا 4 برگی) و زمین اصلی نشاکاری بعداز 7 روز پس از بررسی در کمیته فنی کاربرد مواد بیولوژیک استانها .

 - ارزیابی رهاسازی انجام شده نسل اول

 اعاده تریکوکارت به انسکتاریوم به تعداد 5 عدد تریکوکارت جهت بررسی تعیین میانگین تخم و درصد خروج 5-3 روز بعداز رهاسازی.

تعیین درصد آلودگی مرحله ساقه به روش پاتاک ، با بررسی حداقل 32 بوته در هکتار در قطعات آلوده و توصیه سمپاشی در اراضی با آلودگی بالای 1 درصد .

 

100* تعداد ساقه‌های آلوده * تعداد بوته‌های آلوده

/

تعداد کل ساقه در بوته‌های آلوده * تعداد کل بوته

 

تعیین درصد پارازیتیسم در مناطقی که امکان پیدا کردن تخم باشد .

تعیین درصد D.H در اراضی رهاسازی شده حدود 45-40 روز بعداز نشا برای ارقام زودرس و 60-55 روز  برای ارقام دیررس با بررسی تعداد 240 بوته با همان نوع رقم شاهد سمپاشی شده برای هر مامور (60 بوته در اراضی دیر نشا 60 بوته در اراضی زود نشا و شاهد یا تعداد بوته‌ها به نسبت اراضی زود نشا یا دیر نشا) .

 - رهاسازی زنبور برای کنترل نسل دوم کرم ساقه‌خوار

اولین رهاسازی در زمان پیک شفیره یا مشاهده اولین پروانه ماده شکار شده در حال تخمریزی یا تخمریزی کرده .

دومین مرحله رهاسازی در زمان پیک پرواز (10-7 روز بعداز رهاسازی نوبت اول) با توجه به فنولوژی گیاه (قبل از مرحله خمیری شدن خوشه‌های برنج) .

 - ارزیابی نسل دوم

اعاده تریکوکارت به انسکتاریوم ، تعیین میانگین تخم و درصد خروج به تعداد 5 عدد تریکوکارت برای هر مامور.

تعیین درصد آلودگی ساقه ناشی از فعالیت نسل دوم بروش پاتاک با بررسی 32 بوته در هکتار در قطعات آلوده و توصیه سمپاشی در اراضی با آلودگی بالای 2 درصد با توجه به استان مازندران فنولوژی گیاه .

تعیین درصد پارازیتیسم تخم به ازای هر مامور 5 دسته تخم .

 - رهاسازی تداخل نسلهای دوم و سوم

رهاسازی در زمان شروع صعود منحنی نسل سوم با توجه به فنولوژی گیاه .

رهاسازی در مرحله پیک پرواز نسل دوم با توجه به فنولوژی گیاه برنج .

 - ارزیابی نهایی :

اعاده تریکوکارت به انسکتاریوم تعیین میانگین و درصد خروج به تعداد 5 عدد تریکوکارت برای هر مامور.

تعیین درصد پارازیتیسم تخم برای هر مامور حداقل5 دسته تخم .

تعیین درصد سفید شدن خوشه‌ها ناشی از فعالیت ساقه‌خوار برنج با بررسی 240 بوته توسط هر مامور 25-20 روز قبل از برداشت .

/ 0 نظر / 33 بازدید