دستورالعمل مبارزه بیولوژیک با کرم گلوگاه انار

دستورالعمل مبارزه بیولوژیک با کرم گلوگاه انار

 

فاصله رهاسازی زنبور تریکوگراما: 15-10 روز

تعداد دفعات رهاسازی: 8 تا 10 نوبت

مقدار مصرف زنبور در هر نوبت:

نوبت اول: دهه اول خرداد ماه، 6 گرم زنبور در هر هکتار یا حداقل 600 عدد تریکوکارت 01/0 گرمی

نوبت دوم: دهه سوم خرداد ماه، 6 گرم زنبور در هر هکتار یا حداقل 600 عدد تریکوکارت 01/0 گرمی

نوبت سوم: دهه سوم تیر ماه، 6 گرم زنبور در هر هکتار یا حداقل 600 عدد تریکوکارت 01/0 گرمی

نوبت چهارم: دهه اول مرداد ماه، 6 گرم زنبور در هر هکتار یا حداقل 600 عدد تریکوکارت 01/0 گرمی

نوبت پنجم: دهه دوم مرداد ماه، 6 گرم زنبور در هر هکتار یا حداقل 600 عدد تریکوکارت 01/0 گرمی

نوبت ششم: دهه اول شهریور ماه، 6 گرم زنبور در هر هکتار یا حداقل 600 عدد تریکوکارت 01/0 گرمی

نوبت هفتم: دهه دوم شهریور ماه، 6 گرم زنبور در هر هکتار یا حداقل 600 عدد تریکوکارت 01/0 گرمی

نوبت هشتم: دهه سوم شهریور ماه، 6 گرم زنبور در هر هکتار یا حداقل 600 عدد تریکوکارت 01/0 گرمی

نوبت نهم: دهه اول مهر ماه، 6 گرم زنبور در هر هکتار یا حداقل 600 عدد تریکوکارت 01/0 گرمی

 نوبت دهم: دهه دوم مهر ماه، 6 گرم زنبور در هر هکتار یا حداقل 600 عدد تریکوکارت 01/0 گرمی

ملاحظات

با توجه به این که خروج حشرات کامل نسل زمستانگذران آفت در مدت زمان طولانی (حدود 45 روز)، به صورت تدریجی و با مقدار تخمریزی کم می باشد، و بر اساس بررسی های انجام شده اوج خروج حشرات کامل اواسط خرداد ماه است، لذا بهترین زمان رهاسازی نسل اول آفت اواسط خرداد ماه است. با توجه به شرایط آب و هوایی هر منطقه، زمان اوج خروج را می توان با نصب تله نوری و شمارش پروانه های خروجی در قفسه پرورش محتوی انارهای آلوده سال قبل به دست آورد. از آنجا که در طبیعت طول دوره رشدی حشره در نسل اول حدود 55-50 روز می باشد، تا ظهور نسل دوم فاصله زمانی زیادی است که این مسأله باعث شده فاصله بین رهاسازی اول و دوم طولانی باشد و در واقع تعدادی از مراحل رهاسازی در این فاصله زمانی که زنبور نیز از کارایی پایین تری برخوردار است حذف گردد.

نوبت هشتم به بعد در ارقام زودرس و مناطق زودبرداشت حذف می شود.

مبارزه مکانیکی بر اساس جدول زمانی زیر انجام می گردد:

اولین جمع آوری در اوایل تیر ماه

دومین جمع آوری در اواخر تیر ماه

سومین جمع آوری در اواخر مرداد ماه

نظارت کارشناسان در طول اجرای عملیات از مراحل تولید، رهاسازی و ارزیابی نتایج طرح به صورت مستمر انجام شود.

برای تقویت و افزایش کارایی زنبور تولیدی، در جریان تولید از میزبان واسط پروانه آرد(افستیا) و تخم میزبان اصلی نیز استفاده شود.

برای کم کردن تعداد نسل و افزایش کارایی زنبور، هر سال در پایان فصل از مناطق زیر پوشش طرح، سوش طبیعی زنبور تریکوگراما جمع آوری شود.

همکاری مرکز تحقیقات و ترویج برای اجرای بهینه عملیات اجرایی لازم می باشد.

برای آشنایی مروجان و باغداران با چگونگی اجرای عملیات، قبل از شروع مبارزه کلاسهای آموزشی و توجیهی برگزار شود.

عملیات رهاسازی همزمان با آبیاری در سطح باغها و در ساعتهای پایانی روز انجام شود.

در حال حاضر بهترین راه برای جلوگیری از خسارت مورچه استفاده از نخ نامریی جهت نصب تریکوکارت می باشد.

 

 شرایط انتخاب قطعات 

باغهای انتخابی باید از پوشش گیاهی زیر درختی خوبی برای حفظ رطوبت برخوردار باشند.

باغهای انتخابی باید تراکم اصولی و مطلوبی داشته و تاج درختان دارای همپوشانی باشند.

باغداران بومی و علاقه مند به شرکت در برنامه بیولوژیک انتخاب شوند.

باغهای انتخابی دارای نظام آبیاری و امکان کافی برای آبیاری همزمان با رهاسازی باشند.

در باغ مورد اجرای طرح، باق مانده ای از انارهای آلوده نباشد.

باغهایی انتخاب شوند که اصول صحیح باغداری و به زراعی در آن انجام گرفته باشد.

/ 0 نظر / 34 بازدید