دستورالعمل کنترل بیولوژیک کرم سیب

دستورالعمل مبارزه بیولوژیک علیه کرم سیب

 

مبارزه بیولوژیک با کرم سیب در چارچوب اجرای طرح مدیریت تلفیقی آفات ضمن رعایت و توجه دقیق به مسائل فنی پیش‌بینی شده در طرح IPM سیب ، بطور کامل مدنظر قرار گرفته و به اجرا درخواهد آمد.

- دستورالعمل استانداردهای مربوط به تولید زنبور تریکوگرما دقیقا رعایت شود و تولید انسکتاریوم‌ها به طور مرتب مورد کنترل و ارزیابی قرار گیرد.

- با توجه به تغییرات و نوسانات میزان تراکم جمعیت آفت و تغییرات رفتاری و زیستی آن در مناطق مختلف ضروری است به هنگام پیک پرواز نسل اول آفت یک نوبت محلول‌پاشی با روغن امولسیون شونده به نسبت 5/0  تا 1 درصد انجام پذیرد.

- برای تعیین پیک پرواز پروانه ها در نسل اول ، داده‌های آماری تله‌های فرمونی مونیتورینگ ، مجموع حرارتهای موثر روزانه ، بیولوژی آفت (شروع مرحله تخمریزی) و فنولوژی درختان سیب مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

- رهاسازی زنبور علیه نسل اول کرم سیب: به مقدار 15 گرم در هکتار با تریکوکارتهای 01/0 گرمی و در سه مرحله به شرح زیر صورت خواهد گرفت:

  - مرحله اول 48 ساعت پس از محلولپاشی با روغن در زمان پیک پرواز پروانه ها  و با توجه به جمعیت پروانه شکار شده در تله های فرمونی و شرایط منطقه ، با تاکید بر بیشترین مقدار رهاسازی در این مرحله .

 - مرحله دوم به مقدار 5 گرم در هکتار یک هفته پس از مرحله اول رهاسازی زنبور.

 - مرحله سوم یک هفته بعداز مرحله دوم رهاسازی (جمع سه مرحله رهاسازی زنبور 15 گرم خواهد بود).

 - رهاسازی علیه نسل دوم کرم سیب :

 - رهاسازی مرحله اول یک هفته قبل از پیک پرواز پروانه‌ها برمبنای روند رشدی مجموع حرارتهای موثر روزانه آمار شکار تله‌های فرمونی و بیولوژی آفت (حدودا 30 روز بعد از پیک پرواز نسل اول) به میزان 5 گرم در هکتار (500 تریکوکارت 01/0 گرمی)

 - مرحله دوم  در پیک پرواز پروانه‌های نسل دوم با تاکید بر بیشترین میزان رهاسازی در این مرحله.

- مرحله سوم یک هفته بعداز مرحله دوم رهاسازی (جمع سه مرحله رهاسازی زنبور 15 گرم خواهد بود).

 - رهاسازی فوق‌العاده علیه تداخل نسلهای دوم و سوم :

با درنظرگرفتن شرایط آب و هوایی مناطق مختلف ، در صورت ادامه روند شکار بالای پروانه در تله‌های مونیتورینگ در هفته‌های بعداز پیک پرواز نسل دوم (در مقایسه با آمارهای شکار از ابتدای فصل) که نشانگر تداخل پس پروازهای نسل دوم با پیش پروازهای نسل سوم آفت (در مناطق سه نسلی) می‌باشد ، یک تا دو مرحله رهاسازی فوق‌العاده به میزان 5-10 گرم زنبور تریکوگراما در هکتار به شرح زیر انجام خواهد گرفت.

- مرحله اول رهاسازی فوق‌العاده به فاصله 7 روز از آخرین نوبت رهاسازی علیه نسل دوم به میزان 5 گرم در هکتار (500 تریکوکارت 01/0 گرمی).

 - مرحله دوم رهاسازی فوق‌العاده به فاصله 7 روز از مرحله اول و به همان میزان و شرایط.

 - رهاسازی علیه نسل سوم :           

در مناطق سه نسلی آفت کرم سیب، علیه نسل سوم آفت به میزان 15 گرم زنبور تریکوگراما در هکتار ، در سه مرحله به شرح زیر رهاسازی خواهد شد :

 - در مناطقی که تداخل نسلهای دوم و سوم وجود داشته باشد ، عملیات رهاسازی علیه نسل سوم آفت به فاصله 7 روز از مرحله دوم رهاسازی فوق‌العاده در سه نوبت متوالی و با شرایط یکسان ادامه خواهد یافت.

 - در مناطقی که تداخل نسل وجود نداشته باشد :

- مرحله اول : با توجه به آمار شکار تله‌های فرمونی و طول دوره زیستی آفت حدودا به فاصله 28-25 روز بعداز پیک پرواز نسل دوم (حدودا مصادف با هفته قبل از پیک پرواز نسل سوم) به میزان 5 گرم در هکتار (500 تریکوکارت 01/0 گرمی).

- مرحله‌های بعدی به فاصله 7 روز و به میزان 5 گرم در هر نوبت رهاسازی خواهد شد.

توضیح : جمع دفعات رهاسازی زنبور تریکوگراما در طول یک فصل زراعی بین  9 تا 11 نوبت و به مقدار 55-45 گرم (در مناطق سه نسلی)متغیر خواهد بود.

- ارزیابی :

یک هفته پس از آخرین مرحله رهاسازی علیه هر یک از نسلهای آفت، ارزیابی مبارزه بیولوژیک به شرح زیر  انجام خواهد گرفت:

 - به ازای هر هکتار باغ رهاسازی شده ، تعداد 5 عدد تریکوکارت به انسکتاریوم منتقل شده ،  از نظر درصد خروج زنبور ، میانگین تخم روی تریکوکارت و درصد تریکوکارتهای مورد هجوم قرار گرفته به وسیله سایر حشرات مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 - درصد پارازیتیسم تخمهای آفت به وسیله زنبور با جمع‌آوری و بررسی تخمهای آفت برروی 120 تا 240 نمونه (واحد نمونه عبارتست از یک مجموعه گلگاه شامل میوه و برگهای اطراف آن) که به صورت تصادفی در طول اقطار هر قطعه برداشت شده است ، پس از گذشت 3  تا 5 روز از تاریخ جمع‌آوری محاسبه خواهد شد.

توضیح : تعیین درصد پارازیتیسم در نسل اول در صورت امکان انجام خواهد گرفت.

 - به منظور اخذ نتیجه مطلوب از مبارزه بیولوژیک ضروری است که در رهاسازیها موارد زیر به دقت رعایت گردد :

 - زمان رهاسازی صبح زود و یا هنگام غروب آفتاب باشد.

- حداکثر زمان لازم برای خروج زنبورها بیش از 24 ساعت نباشد.

 - تریکوکارتها ، تک تک با فاصله مناسب و در داخل تاج درخت به سمت شمال (دور از تابش مستقیم آفتاب) نصب گردد.

 - تا حد‌ امکان دوره های آبیاری باغها با زمان رهاسازی هماهنگ گردد.

 

/ 0 نظر / 91 بازدید