زنبور Diglyphus isaea

زنبور   Diglyphus isaea   

 

این زنبور پارازیتوئید خارجی لاروها بوده و به تمام مراحل لاروی مینوزها حمله کرده ولی لاروهای سن 2 و3 را ترجیح می دهد. لاروها بعد از پارازیته شدن می میرند. این گونه زنبور توانایی جستجوی کمتری نسبت به زنبور Dacnusa sibirica   دارد. استفاده از دیگلیفوس آیزیادر دمای بالا و تراکم بالای آفت توصیه می شود. 3 مرحله لاروی دارد. و طول زندگی حشرات بالغ در دمای 25 درجه سانتیگراد 10 روز و در دمای 20 درجه سانتیگراد 32 روز است. این زنبور در مجموع 200 تا 300 عدد تخم می گذارد. برخی از ویژگیهای زیستی این زنبور را در دو وضعیت حرارتی در جدول ذیل مشاهده می کنید

 

 

 

15 °C

25 °C

طول دوره نمو(روز)

26

10

طول عمر(روز)

23

10

میزان باروری

293

209

تغذیه از میزبان

92

73

تخم/ماده/روز

13

19

 

مقدار و روش مصرف

هدف مورد انتظار

میزان مصرف عامل (عدد/ مترمربع)

فاصله تکرار(روز)

تعداد تکرار

ملاحظه

پیشگیری

-

-

-

-

درمان سبک

0,1/m²

7

min.3x

اگر تعداد لاروها کمتر از 1 عدد در 10گیاه باشد ازمخلوط Diglyphus isaea Dacnusa sibirica

استفاده شود

 

درمان سنگین

¼/m²

7

min. 3x

اگر تعداد لاروها بیشتر از 1 عدد در 10گیاه باشد از     Diglyphus isaea استفادشود

 

نگهداری :

بعد از تاریخ دریافت 1تا2 روز در دمای 8 تا 10 درجه سانتیگراد در تاریکی قابل نگهداری است. بطریها به صورت ایستاده قرار گیرند.

 

 

/ 0 نظر / 35 بازدید