دستورالعمل رهاسازی زنبورهای تریکوگراما و براکون درمزارع سویا

دستورالعمل رهاسازی زنبورهای تریکوگراما و براکون درمزارع سویا

 

مزارع انتخابی برای اجرای مبارزه بیولوژیک در مزارع سویا کشت تابستانه سویا و ترجیحاً در مجاورت مزارع پنبه  زیرپوشش مبارزه بیولوژیک می‌باشد .

 

- رهاسازی زنبور تریکوگراما در سویا :

- اولین رهاسازی زنبور تریکوگراما به محض شکار اولین پروانه هلیوتیس در تله‌های فرمونی که به تعداد حداقل 2 عدد در هر منطقه خاص آب و هوایی (میکروکلیما) نصب می‌شود و مشاهده اولین تخم پروانه روی اندام‌های گیاهی و درصورت ظهور مرحله زایشی گیاه انجام می‌گیرد .

برای مشاهده تخم باید حداقل 50 بوته در هکتار و در سه مزرعه و حداقل 2 بار در هفته مورد بازرسی قرار گیرد. در این مرحله از رهاسازی 2 گرم زنبور تریکوگراما در قالب 200 عدد تریکوکارت 01/0 گرمی رهاسازی می‌گردد.

- رهاسازی نوبت دوم به فاصله 5 تا 7 روز از رهاسازی نوبت اول با 2 گرم زنبور تریکوگراما و رهاسازی نوبت سوم نیز به فاصله 5 تا 7 روز از رهاسازی نوبت دوم با همان مقدار( 2 گرم زنبور تریکوگراما )صورت می‌گیرد و در کل سه دوره 6 گرم زنبور تریکوگراما در قالب 600 تریکوکارت 1 صدم گرمی رهاسازی می‌گردد.

 

- رهاسازی زنبور براکون در سویا :

همزمان با رهاسازی نوبت سوم زنبور تریکوگراما، مزارع مورد برسی قرار می‌گیرند .(به تعداد 200 بوته در قطعات مختلف از 50 هکتار به طوریکه این قطعات نماینده واقعی کل 50 هکتار باشد) و درصورت وجود یک لارو سن دوم در 2 مترمربع و آلودگی کمتر از 3% دراندام‌های زایشی، زنبور براکون به تعداد 1000 عدد زنبور ماده همراه زنبور تریکوگراما رهاسازی می‌گردد .

یک هفته بعد، با ارزیابی مجدد مزارع، در صورت وجود شرایط بالا (یک لارو سن دوم در 2 مترمربع و آلودگی کمتر از 3% دراندام‌های زایشی) نوبت دوم رهاسازی براکون به همان میزان انجام خواهد شد .

توضیح 1 : در صورتی که در بررسی مرحله اول رهاسازی زنبور براکون مشخص گردد که میزان آلودگی اندامهای زایشی بالای 3% است در 40 هکتار توصیه سمپاشی با سموم مناسب و در 10 هکتار بقیه  عملیات مبارزه بیولوژیک به شرح فوق ادامه خواهد یافت .

توضیح2 : اگر چنانچه تعداد لارو کمتر از 1 لارو سن دوم در 2  مترمربع بود نیازی به رهاسازی براکون نمی‌باشد .

بررسی تاثیر عوامل کنترل طبیعی رهاسازی شده :

5 روز بعد از هر رهاسازی زنبور تریکوگراما از 2  هکتار از زمینهای رهاسازی شده در 3 نقطه تعداد 240 بوته سویا انتخاب و با  جمع‌آوری ، بررسی و پرورش تخم‌های هلیوتیس درصد پارازیتیسم تخم محاسبه می‌شود .

 5 روز بعداز انتقال تریکوکارتها به مزرعه و بعد از خروج زنبور از تریکوکارت‌ها در هر نوبت رهاسازی 50 تریکوکارت از قطعات رهاسازی شده و به ازای هر هکتار یک عدد تریکوکارت بصورت کاملا تصادفی انتخاب و مورد ارزیابی قرار می‌گیرد .

یک هفته بعداز رهاسازی زنبور براکون با بررسی 30  بوته در یک هکتار ، پارازیتیسم لارو هلیوتیس همزمان در قطعاتی که در آنها رهاسازی و مبارزه شیمیایی انجام شده تعیین می‌گردد .

/ 0 نظر / 36 بازدید