دستورالعمل مبارزه تلفیقی با پسیل پسته

دستورالعمل مبارزه تلفیقی با آفت پسیل پسته

 

 - اقدامات زراعی شامل، چاله کود و استفاده از کودهای مناسب و آلی ، شخم عمیق ، آبشویی غرقابی

 - استفاده از کارت و نوار زرد برای جلب و شکار نسل زمستان‌گذران پسیل به محض ظهور آفت در زمان تورم جوانه‌های پسته . با توجه به اینکه جمعیت نسل زمستان‌گذران پسیل دارای قدرت مانور و ضربه‌زدن بیشتر و نسل خسارت زننده‌ای است  لذا استفاده از کارت زرد برای کاهش جمعیت نسل اول بسیار موثر است و در این زمان کمترین تلفات به دشمنان طبیعی وارد می شود.

برای حفاظت دشمنان طبیعی استفاده از کارت و نوار زرد فقط تا وقوع نسبت شکار دشمن طبیعی به پسیل به نسبت 1 به 20 (مصادف با حدود اواخر اردیبهشت) مجاز است.

 - علیرغم استفاده از کارت و نوار زرد در صورت جمعیت بالای پوره‌های پسیل زمان اولین رهاسازی بالتوری(‌کریزوپا) در قالب کریزوکارت با توجه به شرایط منطقه (میانگین درجه حرارت مناسب برای خروج و تغذیه لارو و همچنین وجود میزبان) به میزان 200 تا 250 تخم کریزوپا در قالب 10 کریزوکارت برای هر درخت تعیین می گردد و درصورت نیاز و وجود میزبان (درحد خسارت) ، رهاسازی کریزوپا به فاصله 12-10 روز حداکثر 5 نوبت تا اویل  تیرماه (مصادف با گرما و قطع فعالیت بالتوری در طبیعت) ادامه خواهد یافت.

 - ارزیابی

 - استاندارد و کنترل کیفی کریزوکارت قبل از رهاسازی :

   - حداکثر تعداد نسل پرورش کریزوپا در انسکتاریم 6 نسل می باشد.

   - میانگین تخم در هر کریزوکارت با پایه 25-20 و بدون پایه 50-40 عدد می باشد.

 - درصد نسبت جنسی بالای 50 درصد ماده .

 - کنترل کیفی کریزوکارت پس از رهاسازی

 - سه روز بعد از هر رهاسازی به صورت کاملا تصادفی یک درصد کریزوکارت در باغ مورد بررسی قرار گرفته ، میانگین تعداد تخم ، درصد تلفات ناشی از تغذیه مورچه و و نهایتا درصد تفریح محاسبه می شود .

 - ارزیابی عملکرد کریزوپا در کنترل جمعیت آفت

14- 12 روز پس از هر رهاسازی میانگین جمعیت پوره‌های پسیل با بررسی حداقل 50 برگچه از 10 درخت در هکتار که به صورت کاملا تصادفی انجام می شود و نماینده سطح باغ می باشد آماربرداری و همزمان در باغات سمپاشی شده منطقه آماربرداری مشابه برای مقایسه انجام می شود.

/ 0 نظر / 47 بازدید