زنبور Dacnusa sibirica

زنبور   Dacnusa sibirica   

 

این زنبور، پارازیت داخلی لارو بوده و به تمام مراحل لاروی مینوزها حمله کرده ولی لاروهای سن 1 و2 را ترجیح می دهد لاروهای پارازیته شده تا مرحله شفیرگی پیش می روند. تعداد تخم گذاشته شده توسط هر زنبور در هر روز زیاد بوده و توانایی جستجوی خوبی هم دارد. استفاده از داکنوزا سیبریکا در بهار و فصول سرد سال در تراکم کمآفت توصیه می شود. 3مرحله لاروی دارد. طول دوره رشد لاروی در دمای 20 درجه  بسته به نوع میزبان 17تا 19 روز است  در دمای 15 درجه طول زندگی حشرات بالغ 20 روز است و بطور متوسط 225 عدد تخم می گذارد. در دماهای پایین فعالیت خوبی داشته و وقتی آلودگی کم باشد توانایی خوبی در جستجوی میزبان دارد. برخی از ویژگیهای زیستی این زنبور را در دو وضعیت حرارتی در جدول ذیل مشاهده می کنید.

 

 

15 °C دمای

25 °C دمای

طول دوره نمو(روز)

32

14

طول عمر(روز)

20

7

میزان باروری

225

48

تخم/ماده/روز

11

9

 

 

مقدار و روش مصرف

هدف مورد انتظار

میزان مصرف عامل (عدد/ مترمربع)

فاصله تکرار(روز)

تعداد تکرار

ملاحظه

پیشگیری

-

-

-

-

درمان سبک

¼/m²

7

min. 3x

اگر تعداد لاروها کمتر از 1 عدد در 10گیاه باشد

درمان سنگین

-

-

/ 0 نظر / 28 بازدید