دانلود رایگان کتاب

 

دانلود رایگان کتاب های گیاهپزشکی و سایر کتابهای مفید:

این قسمت در حال آماده سازی است و به تدریج تکمیل خواهد شد...      93/11/25 

 

دانلود کتاب های حشره شناسی (کنترل بیولوژیک) :

 

 Biological Control by Augmentation of Natural Enemies کنترل بیولوژیک با بکارگیری دشمنان طبیعی

 Biological Control of Insect Pests Using Egg Parasitoids کنترل بیولوژیک حشرات آفت با استفاده از پارازیتوئیدهای تخم

 

/ 0 نظر / 61 بازدید