دستورالعمل کنترل بیولوژیک در مزارع ذرت

دستورالعمل رهاسازی عوامل کنترل بیولوژیک در مزارع ذرت

 

در برنامه IPM و کنترل بیولوژیکی آفات ذرت ، آفات استرینیا و هلیوتیس در مراحل تخم و لاروی و سزامیا فقط در مرحله لاروی هدف می‌باشند (تخم سزامیا شرایط مطلوب برای استقرار زنبور تریکوگراما را ندارد) لذا با توجه به مجموعه آفات ذرت و به ویژه آفات کلیدی و با توجه به مجموعه اطلاعات در مورد محصول فوق دستورالعمل رهاسازی عوامل کنترل طبیعی به شرح زیر تدوین می‌گردد

 - بررسی وضعیت حالات رشدی آفت با بررسی مشاهده ای

 - نصب تله‌های نوری یا فرمونی به تعداد حداقل 2 تله برای هر حوزه عمل و ثبت روزانه آمار پروانه‌های شکار شده استرینیا

 - رهاسازی زنبور تریکوگراما برای کنترل نسل 2 استرینیا در مرحله تخم و زنبور براکون برای کنترل جمعیت لاروی

 - رهاسازی اول با مشاهده اولین پروانه ماده ساقه‌خوار اروپایی ذرت همراه با جستجو و مشاهده دسته تخم آفت با 100 تریکوکارت در هر هکتار .

 - رهاسازی دوم در مرحله 50% شفیره مصادف با حدود 5% پوسته با 100 تریکوکارت در هر هکتار .

 - رهاسازی سوم در مرحله پیک پرواز استرینیا با 200 تریکوکارت در هر هکتار .

 - حدود 10 روز بعداز رهاسازی مرحله پیک پرواز ، در زمان پیک سن 3 لاروی استرینیا و بازدید کارشناسی 1000 زنبور ماده براکون در هر هکتار رهاسازی می‌شود .

 - رهاسازی برای کنترل جمعیت نسل 3 ساقه‌خوار اروپایی ذرت :

با توجه به اینکه بجز در نسلهای اول و دوم حالت تفکیکی بین سایر نسلهای استرینیا وجود ندارد لذا بر اهمیت ثبت وزانه پروانه‌های شکار شده در تله‌ها تاکید و برای کنترل جمعیت نسل سه استرنیا 4 رهاسازی به شرح ذیل توصیه می‌شود.

 - رهاسازی اول به محض شروع صعود شاخه منحنی تغییرات جمعیت پروانه نسل سوم با 100 تریکوکارت در هر هکتار .

 - رهاسازی دوم در مرحله 50 درصد شفیره در ساقه‌های ذرت با 100 تریکوکارت در هکتار .

 - رهاسازی سوم در مرحله پیک پرواز استرینیا با 200 تریکوکارت در هکتار .

 - حدود 7 تا 10 روز بعداز رهاسازی مرحله پیک پرواز استرینیا رهاسازی 1000 زنبور ماده براکون در هر هکتار با جمع‌آوری و بررسی اطلاعات از سنین لاروی استرینیا ، سزامیا و هلیوتیس انجام می‌شود .

 - رهاسازیهای تداخل نسل آخر فصل :

حدود 12-10 روز بعد از رهاسازی براکون نسل قبل رهاسازی زنبور تریکوگراما شروع و با توجه به فنولوژی ذرت (تا حالت خمیری) بفاصله هر 5 روز (حداکثر 3 الی 4 نوبت) هر نوبت 100 تریکوکارت ادامه خواهد یافت.

 ارزیابی :

 - بررسی تریکوکارتهای نصب شده در بوته‌های ذرت به ازاء هر 10 هکتار یک تریکوکارت بصورت کاملا تصادفی و تعیین میانگین تعداد تخم پارازیته و درصد خروج .

- تعیین درصد پارازیتیسم تخم و لارو استرینیا با بازبینی 500 بوته ذرت در1 درصد سطح اجرا 7 روز بعداز آخرین نوبت رهاسازی .

/ 0 نظر / 28 بازدید