دستورالعمل مبارزه بیولوژیک با شپشکهای آرد آلود

دستورالعمل مبارزه بیولوژیک با شپشکهای آرد آلود

 - با توجه به اهمیت اطلاع از وضعیت آفات، استقرر کمیته‌های پیش آگاهی در مناطق زیر پوشش کنترل بیولوژیکی شپشکهای آرد آلود و آماربرداری مرتب از مراحل مختلف رشدی آفات ضروری است.

 - عملیات زراعی و مکانیکی شامل هرس (حذف نرکها ، سرشاخه‌های داخل تاج و انتهایی)، کم کردن تعداد درختان درصورت لزوم، رعایت بهداشت و تغذیه برای کاهش جمعیت آفات ضرورت دارد.

 - رهاسازی کفشدوزک کریپت برای کنترل شپشکهای آرد آلود با توجه به آمارهای به دست آمده از جدولهای پیش آگاهی و پس از شروع فعالیت نسل اول شپشکهای آرد آلوده در حرارت بالای متوسط 20 در صورت تراکم بالای آفت در کانونهای آلوده شروع می شود. رهاسازی کفشدوزک کریپت به صورت حشره بالغ در مرحله قبل از تخم‌ریزی است.

 - رهاسازی در ساعتهای خنک و ترجیحاً عصرها انجام می شود. در کانونهای آلوده با توجه به اندازه و حجم تاج درخت برای هر درخت آلوده 10 تا 20  کفشدوزک رهاسازی می شود. در باغهای چای و گلخانه‌های آلوده در صورت وجود 1 تا 2 حشره بالغ شپشک آرد آلود در هر مترمربع، به میزان 2 برابر سطح کانونهای آلوده رهاسازی با رعایت شرایط مندرج در بند 3  این دستورالعمل انجام می شود.

 - ارزیابی :

 - برای ارزیابی عملکرد کفشدوزک کریپت در کاهش جمعیت شپشکهای آرد آلود تعیین درصد آلودگی سرشاخه‌ها در حالتهای مختلف رشدی شپشکهای آرد آلود (توده تخم و پوره‌های سنین مختلف) با بررسی 4 سرشاخه به طول 15 سانتیمتر روی هردرخت، حدقل در سه تکرار در هر شهرستان، قبل از رهاسازی و 15 روز بعداز رهاسازی انجام می شود.

 - همزمان با تعیین درصد آلودگی 15 روز بعداز رهاسازی، تعداد کفشدوزک در مراحل مختلف رشدی در سرشاخه‌های مورد بررسی باید شمارش شود. به همین ترتیب برای تعیین وضعیت استقرار کفشدوزک در باغ به فواصل 15 روزه، تا حد مورد لزوم که با توجه به شرایط منطقه در جلسات کمیته فنی طرح توسعه کاربرد مواد بیولوژیک استانها تعین می شود شمارش تکرار خواهد شد.

 - به منظور تعیین وضعیت دشمنان طبیعی از جمله کفشدوزک کریپت و تاثیر آنها در کاهش جمعیت شپشکهای آرد آلود آماربرداری‌های بند 5 حداقل روی 1 تا 2 درخت شاهد در هر شهرستان انجام می شود.

 - ارزیابی نهایی :

 - قبل از برداشت محصول درصد آلودگی میوه به شپشکهای آرد آلود در درختان رهاسازی شده و شاهد با بررسی 1 میوه روی هر درخت تعیین می شود.

 - برای تعیین وضعیت زمستان گذرانی و استقرار کفشدوزکهای رهاسازی شده، در بهار سال بعد قبل از انجام رهاسازی جدید حداقل از 5 درخت از باغ رهاسازی شده در سال قبل و از هر درخت در 5 نقطه حضور و یا عدم حضور کفشدوزک بررسی می شود. 

شرایط و نحوه انتقال کفشدوزک از انسکتاریوم:

جمع‌آوری کفشدوزک در انسکتاریوم به صورت حشره بالغ انجام می شود. کفشدوزکهای جمع‌آوری شده درلیوانهای یکبار مصرف به تعداد 10 ، 15 و 20 تایی همراه با کاغذ آغشته به عسل که با پارچه دو درب آن بسته است، قرار می گیرند و فورا جهت استفاده به محل مصرف منتقل می شوند.

حداکثر زمان فاصله جمع‌آوری کفشدوزک و رهاسازی 18 ساعت خواهد بود. 

/ 0 نظر / 27 بازدید