حشرات مفید توصیه شده علیه شپشکهای آرد آلود

حشرات مفید توصیه شده علیه شپشکهای آرد آلود

 

شپشکها باعث خسارت در محصولات مختلف خصوصاً محصولات باغی می شوند .مهمترین گونه های که در گلخانه ها فعال هستند از جنسهای  Planococcus  و Pseudococcusمی باشد. از جنس  Planococcus  مهمترین گونه شپشک مرکبات Planococcus citri است. و از جنس Pseudococcus گونه های مختلفی در گلخانه ها وجود دارد. شپشکهای بالغ ماده و پوره ها از شیره گیاهی تغذیه می کنند و سبب ایجاد لکه های زرد روی برگها و دفرمه شدن آنها وگاهی ریزش گل و برگ شده که نتیجه آن کاهش رشد گیاه است . شپشکها با تولید عسلک باعث رشد قارچ دوده شده و همچنین موجب جذب گرد وخاک به گیاه می شوند که این عوارض در کاهش فتوسنتز و رشد گیاه  موثر هستند. شپشکها دارای پنج مرحله در طول زندگی خود بوده که درحشرات ماده  شامل تخم ،3 سن پورگی  و حشره کامل و در حشرات نر شامل تخم ، 2 سن پورگی ، شفیره دروغی و بالغ است. 

 

 

/ 0 نظر / 32 بازدید