دستورالعمل رهاسازی زنبورهای تریکوگراما و براکون درمزارع گوجه‌فرنگی

دستورالعمل رهاسازی زنبورهای تریکوگراما و براکون درمزارع گوجه‌فرنگی :

 

با توجه به بیولوژی آفت ، بخشی از جمعیت کرم قوزه که به صورت شفیره های زمستانگذران  دوره زیستی خودرا تکمیل نموده اند، در بهار سال بعد با مساعد شدن شرایط جوی و تامین دمای بالای 18 الی 20 درجه سانتیگراد که این زمان تقریبا مصادف با شروع مرحله زایشی مزارع گوجه فرنگی است، بتدریج تبدیل به حشره بالغ شده و به این مزارع هجوم می برند ، حشرات بالغ حاصل ازاین جمعیت ( نسل دوم) به همراه حشرات بالغ حاصل ازآن بخشی از جمعیت آفت که زمستان را به صورت دیاپوز کامل سپری کرده اند ، بعنوان نسل اول به مزارع پنبه حمله ور میشوند . بنابراین ضروری است که به منظور کنترل خسارت آفت در محصول گوجه فرنگی و کاهش انبوهی جمعیت انتقالی آن به نسل بعدی ،در این مرحله برنامه مبارزه بیولوژیک به شکلی کاملا منسجم علیه اولین بخش از جمعیت فعال آفت در مزارع گوجه فرنگی اجرا شود. مراحل اجرایی این برنامه به شرح زیر می باشد:

اولین رهاسازی در مزارع گوجه‌فرنگی رهاسازی زنبور تریکوگراما می‌باشد که در صورت وجود شرایط ذیل در مزرعه انجام می‌گیرد :

الف) مشاهده اولین پروانه کرم قوزه در مزرعه گوجه‌فرنگی شکار شده در تله‌های فرمونی که در مزارع حوزه عمل هر مرکز خدمات نصب می‌گردد. در هر منطقه آب و هوایی نصب حداقل 2 تله ، آماربرداری و بازدید منطقه و تعیین پیک پرواز پروانه ضروری می‌باشد .

ب) مشاهده اولین تخم کرم قوزه در مزرعه گوجه‌فرنگی . حداقل باید سه مزرعه بازدید و در هر مزرعه 50 بوته بطور تصادفی بررسی گردد به طوریکه کل مزرعه تحت پوشش قرار گیرد .

ج) از نظر شرایط فنولوژی مزرعه در شروع مرحله گل‌دهی باشد .

توضیحات تکمیلی :

در صورت تحقق یافتن سه مورد فوق همزمان یعنی مشاهده اولین پروانه کرم قوزه و مشاهده تخم کرم قوزه روی گوجه‌فرنگی و در صورتی که گل‌دهی گوجه‌فرنگی شروع شده باشد اولین نوبت رهاسازی تریکوگراما صورت می‌گیرد.

رهاسازی نوبت اول با یک گرم زنبور تریکوگراما در قالب یکصد عدد تریکوکارت صورت می‌گیرد .

رهاسازی نوبت دوم حدود یک هفته بعداز رهاسازی نوبت اول با 2 گرم زنبور تریکوگراما در قالب 200 عدد تریکوکارت 01/0 گرمی انجام می‌گیرد .

رهاسازی نوبت سوم، 5 روز بعداز رهاسازی نوبت دوم با یک گرم زنبور تریکوگراما صورت می‌گیرد .

رهاسازی نوبت اول زنبور براکون همزمان با رهاسازی نوبت سوم زنبور تریکوگراما صورت می‌گیرد . در هر هکتار باید 1000 عدد زنبور ماده رهاسازی گردد که با توجه به شعاع پرواز بالای این زنبور با استفاده از 5 لیوان (هر کدام محتوی 200 عدد زنبور ماده) می‌توان رهاسازی را در هر هکتار اجرا نمود .

لازم به توضیح است که در استانهای خراسان و اردبیل با هماهنگی سازمان حفظ نباتات با بررسی کارشناسی و در صورت نیاز نوبت دوم رهاسازی براکون صورت می‌گیرد و در استانهای دیگر نوبت دوم رهاسازی براکون براساس ارزیابی مزارع می‌باشد .

/ 0 نظر / 103 بازدید